• darkblurbg
  Zwemschool Roos en Piet
  "Plezier maakt zwemles tot een succes''

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemschool Roos en Piet en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader aan te duiden als u, gesloten overeenkomsten.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Roos en Piet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

Artikel 2 Activiteiten

 1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals dit wordt uitgegeven door ZON (Zwem Onderwijs Nederland).
  2. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

Artikel 3 Inschrijven

 1. Er dient voor alle doelgroepen te worden ingeschreven.
  2. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven
  3. Er is ingeschreven op het moment dat u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.

Artikel 4 Lesrooster

 1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeldt op de website van Zwemschool Piet & Roos
  2. Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen alsmede vakantieperioden worden er geen lessen gegeven. De betreffende data staan vermeld op de website van Zwemschool Piet & Roos.

Artikel 5 Ziekte of afwezigheid

 1. Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.
  Gemiste lessen kunnen wanneer mogelijk ingehaald worden mits hiervoor plek is in het rooster. Het is geen recht, maar een service. Bij het behalen van het diploma komen de dan nog openstaande gemiste lessen te vervallen.
  2. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een e-mail te sturen met uitleg. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden.

Artikel 6 Zwemlocaties

 1. Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden.
  2. Het afzwemmen vindt plaats in het bad in Sint Nicolaasga, tenzij anders wordt aangegeven.

Artikel 7 Aanwezigheid ouder / verzorger

De aanwezigheid van ouders is uitsluitend toegestaan in het geval dat dit vanwege dringende medische redenen nodig is of in het geval dat ouders ten behoeve van het welzijn van het kind door een zweminstructeur/-ice uitgenodigd worden. De eerste zwemles mogen de ouders kijken. De lessen hierna is het niet toegestaan om bij het bad te blijven wanneer de les is begonnen. De laatste vijf minuten van de les (speeltijd) mogen de ouders kijken.

Artikel 8 Afzwemmen

 1. Het afzwemmen geschiedt conform de normen van ZON (Zwem Onderwijs Nederland).
 2. Er wordt afgezwommen in het bad in Sint Nicolaasga, tenzij anders wordt aangegeven.

Artikel 9 Betaling

 1. Betalingen verlopen bij voorkeur middels automatisch incasso; hiertoe dient u Zwemschool Roos en Piet middels een ‘machtiging tot automatisch incasso' te machtigen, dit gaat digitaal bij aanmelding via onze website. 
  2. Het lesgeld wordt eens per maand vooraf geïncasseerd.
  3. Wanneer u de afgegeven ‘machtiging tot automatisch incasso' wilt intrekken, dient dit schriftelijk te gebeuren.
  4. De terugboekingstermijn voor een reeds afgeschreven automatische incasso is wettelijk bepaald.
  5. De tarieven voor alle activiteiten worden jaarlijks herzien.
  6. Bij uitblijvende betaling zal Zwemschool Roos en Piet de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Zwemschool Roos en Piet geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 10 Opzegging

 1. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.
 2. De opzegging dient voor het einde van de maand te gebeuren. De niet genoten lessen worden in overleg vergoed.

Artikel 11 Uitsluiting

 1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:
  Indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmerd;
  Indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
  2. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Zwemschool Roos en Piet zijn bijgeschreven.

Artikel 12 Veiligheid

 1. Zwemschool Roos en Piet spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg en oog voor veiligheid voor te bereiden en uit te voeren.
  2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico's dienen bij inschrijving te worden vermeld. Zodoende kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven hiermee rekening houden. Zwemschool Roos en Piet is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico's.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, dan kan Zwemschool Roos en Piet daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  2. De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Roos en Piet, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool Roos en Piet verzekerde bedrag.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Zwemschool Roos en Piet voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
  4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Roos en Piet meldt.

Artikel 14 Restitutie gelden

 1. Bij het afzwemmen vóór het einde van de maandelijkse periode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden van gemiste lessen. De reeds betaalde lessen die nog hadden moeten plaatsvinden krijgt u vergoed.
  2. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
  3. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de leslocatie, vindt er voor de maandelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst.

Artikel 14 Privacybescherming

 1. Persoonsgegevens worden door Zwemschool Piet & Roos alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Zwemschool Roos en Piet en u worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen Zwemschool Roos en Piet en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

Artikel 16 Slotbepalingen

1. Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.

Social Media